1/2016

Posted on by

Soskin Oleh

PhD (Economics), Professor, National Academy of Management,

Director, Institute of Society Transformation, Kyiv, Ukraine

postal box 297, Kyiv, 01034, Ukraine

os@osp.com.ua

 

INFLUENCE OF INNOVATIONS ON THE MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT TRANSFORMATION

 

Abstract: In the paper, the influence of innovations has been analysed through the prism of the author approach to the competition of civilizations which is taking place in the world. The author singles out in his works and considers innovative competitions among six different civilizations in the world: Euro-Atlantic, Chinese, Hindu, and Latin American, African and Muslim ones. Under this process, innovations can be either with positive or negative connotation. The author considers main elements of economic models of each civilisation showing various aspects of economic, industrial and social-political innovations of modern time. In the paper, key points of success of the author’s national capitalism model of economic development have been presented for the European countries that are considered as a branch of Euro-Atlantic civilization. It is concluded that creative, vital forces of society should undertake responsibility for the development and move the pace of innovation progress towards non-harm direction.

Keywords: innovation; industrial revolution; civilization; economic model; socio-economic mode; capitalism; national capitalism; region; city; creation; destruction; chaos.

JEL Classification: F01, F29, F33, F42

 

Bibliography

 

BHAGWATI, J., 2002. Free trade today. Princeton: Princeton University Press.

HAWKEN, P., LOVINS, A., HUNTER, L. (1999). Natural Capitalism. Snowmass: Rocky Mountain Institute, 380 p.

KUHNLE, S., SVEN E. O. HORT, 2004. The Developmental Welfare State in Scandinavia. Lessons for the Developing World. In Social Policy in Late Industrializers: The Nordic Experience. No. 17, p. 34

MISHRA, R., 1990. The welfare state in capitalist society: policies of retrenchment and maintenance in Europe, North America and Australia. London. 152 p.

RAND, A., 1986. Capitalism: The Unknown Ideal. 402 p.

REINERT, E., 2014. How Rich Countries Got Rich… and Why Poor Countries Stay Poor. 450 p.

SOSKIN, O., 2014. National Capitalism: the Economic Model for Ukraine. Kyiv: ST Druk. 396 p.

SOSKIN, O. 2013. Role of state regulation in formation of modern economic model: changing imperative in the conditions of chaos. In Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI), 1-2(1), 3-7. Retrieved from http://soskin.info/ea/2013/1-2/20132.html

SOSKIN, O., MATVIYCHUK-SOSKINA, N., 2014. Global model of political and economic power: Transformation of paradigm. In Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI), 9-10(1), 4-9. Retrieved from http://soskin.info/userfiles/file/2014/9-10_2014/1/Soskin,Matviychuk-Soskina%20EA-XXI_9-10(1)-2014.pdf

SOSKIN, O., MATVIYCHUK-SOSKINA, N., 2013. Formation of country’s economic model in conditions of modern innovative-informational imperative. Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI), 9-10(1), 18-22.

JÄGER, J., AND SPRINGLER, E., at all, 2015. Asymmetric Crisis in Europe and Possible Futures: Critical Political Economy and Post-Keynesian Perspectives. Jäger, J., and Springler, E. (Eds.). Oxon; New York: Routledge (RIPE Series in Global Political Economy). 276 p.

VASCONCELLOS, de, A. E., 2001. Urban Transport, Environment, and Equity: The Case for Developing Countries. 333 p.

WOLF, M., 2003. The Morality of the Market. In Foreign Policy, September/October 2003.

YONAY, Yu., 1998. The Struggle over the Soul of Economics. Princeton: Princeton University Press.

 

 

Kuzmišin Peter

doc. Ing. DrSc., Ekonomická fakulta, Katedra ekonomických teórií,

Technická univerzita v Košiciach

32 Němcovej Str., Košice, 040 01, Slovensko

Peter.Kuzmisin@tuke.sk

 

INDUSTRY 4.0 IN THE CONTEXT OF COMPETITIVENESS

 

Abstract: Industry 4.0 is known as a synonym for the fourth industrial revolution. It is the result of digitalization and continuation of reproduction processes automation. It brings a wide range of new trends in business and brings significant technical, economic and social changes. In these circumstances, the aim of the paper is an identification of socio-economic processes that are associated with Industry 4.0, focusing on the generalization of its context with their competitiveness at national and international level. The analytical part focuses on the nature and background of Industry 4.0., implications of related processes in the EU and their reflection in Slovakia in the form of the Intelligent industry concept for Slovakia. The application part focuses on the experience of the German economy, which is considered a leader in the field. As an incentive we consider a model of digital company and its implementation in practice. The main contribution is the finding that 4.0 Industry has the potential for many new jobs, opportunities and changes in many sectors. Companies will save time, increase efficiency and flexibility. For a new dimension of competitiveness, it is important knowledge that competitiveness will be determined by three key factors, namely social development through education and raising human capital, technological changes resulting from research and development and implementation of innovation and eco-efficiency of the industrial production development.

Keywords: Industry 4.0., Competitiveness, digital company, Internet of things.

JEL Classification: F23, L26, M11, O33

 

INDUSTRY 4.0 V KONTEXTE KONKURENCIESCHOPNOSTI

 

Abstrakt: Industry 4.0 je označovaná ako synonymum štvrtej priemyselnej revolúcie, je výsledkom digitalizácie a pokračovaním automatizácie reprodukčných procesov. Prináša celý rad nových trendov v podnikaní a znamená rozsiahle technické, ekonomické a spoločenské zmeny. V uvedených súvislostiach je cieľom príspevku identifikácia spoločensko-ekonomických procesov, ktoré sú spojené s Industry 4.0, pričom ťažiskom je zovšeobecniť ich kontext s konkurencieschopnosťou na národnej a nadnárodnej úrovni. Analytická časť sa zameriava na podstatu a východiská Industry 4.0, implikácie s tým spojených procesov v EÚ a ich odraz v podmienkach Slovenska v podobe Koncepcie inteligentného priemyslu pre Slovensko. Aplikačná časť sa zameriava najmä na skúsenosti z ekonomiky Nemecka, ktoré je považované za lídra v danej oblasti. Za podnetné považujeme aj zobrazenie modelu digitálny podnik a postup pri jeho implementácii v praxi. K hlavným výsledkom príspevku patrí zistenie, že Industry 4.0 má potenciál pre množstvo nových pracovných pozícií, príležitostí a zmien v mnohých odvetviach. Pre firmy bude znamenať úsporu času, zvýšenie efektivity a flexibility. Pre nový rozmer konkurencieschopnosti je dôležité poznanie, že konkurencieschopnosť bude určená tromi kľúčovými faktormi, ktorými sú spoločenský rozvoj prostredníctvom vzdelania a zvyšovania ľudského kapitálu, technologické zmeny vyplývajúce z výskumu a vývoja a zavádzania inovácií, a eko-efektívnosť rozvoja priemyselnej výroby.

Kľúčové slová: Industry 4.0., konkurencieschopnosť, digitálny podnik, internet vecí

 

Príspevok je účasťou riešenia projektu VEGA 1/0961/16: „Ekonomické súvislosti a perspektívy účasti Slovenskej republiky na fragmentácii produkč-ných aktivít v rámci globálneho hodnotového reťazca“.

 

Bibliography

 

Cesta k Industry 4.0. Spôsob prístupu: http://www.sova.sk/sk/riesenia/industry-40

INDUSTRIE 4.0 IN DEUTSCHLAND 2014. Spôsob prístupu: http://www.eplan.download/fileadmin/data/de/diverses/Studie_Industrie_4.0_in_Deutschland_2014.pdf#no_cookie_warn

INDUSTRIE 4.0 IN DEUTSCHLAND 2015. Spôsob prístupu: http://www.eplan.download/fileadmin/data/de/2016/diverse/IDC_Executive_Brief_Industrie_4.0.PDF

www.ipaslovakia.sk

http://konferencie.etrend.sk/trend_konferencie/digitalny-podnik-2016.html

http://www.kosturiak.com/2016/02/25/priemyselna-revolucia-uz-zase/

http://www.kosturiak.com/2015/10/17/uvahy-o-buducnosti/ b/

http://www.kosturiak.com/tag/industrie-4-0/ c/

LUPTÁČIK, M. 2016. Spracovateľský priemysel Slovenskej republiky: stav a perspektívy rozvoja. Bratislava, EU. Spôsob prístupu: http://mot.sk/media/2016/03/Studia_Sprac_Priem.pdf

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV. Stav iniciatívy Inovácia v Únii 2012 – urýchľujúca zmena. Spôsob prístupu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0149&from=SK

http://spravy.pravda.sk/tlac/390652-priemysel-4-0-laka-pojde-nan-900-miliard-usd/

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

http://zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/383114-robot-berie-pracu-alebo-daruje-slobodu/

 

 

Prykhodko Volodymyr

D.Sc. (Economics), Professor, Head,

International Economic Relations Chair,

Uzhgorod National University

14 Universitetska Str., Uzhgorod, 88000, Ukraine

prihapanas@gmail.com

 

EXTERNAL ECONOMIC SITUATION AND THE PRIORITIES

OF THE UKRAINIAN BUSINESS

 

Abstract: The article deals with the influence of the conjuncture on the national economy and exports. The ranks of the Ukrainian economy in the international economic rankings are lower in comparison with the developed countries as well as with countries of the CIS and post-socialist countries. The main factors of the external economic conjuncture make for the national economy a number of critical constraints in commodity exports and trade, stable currency, technology outsourcing and production capacity. The changes in investment security indicators are analyzed. The current state of investment in the world and the country is considered. The strategic documents of state and regions declare the formation of innovation-oriented economy. Power has taken a number of measures to enhance economic, investment and innovation activity, to improve the investment climate in Ukraine. The state and changes in government policies concerning the stimulation of the foreign trade and investment are examined. The recommendations for the support of competitiveness are presented.

Keywords: foreign economic conjuncture, investment security, competitiveness, exports, government policies for innovation and investment development stimulation, priority sectors.

JEL Classification: F01, F10, F21, O11, O57, P24, M21, M31, M38, M48

 

Bibliography

 

Analytical report of the National institute for strategic studies for the extraordinary message of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine “On the internal and external situation of Ukraine in the sphere of national security”.- K: NISS,2014.-I48 p. (in Ukr.) ISBN 978-966-554-237-7. [Electronic resource]. – Access:: www.niss.gov.ua

Analytical Report to the Annual Message of President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine “On the internal and external situation of Ukraine in 2015″. – K., NISS, 2015. – 684 p (in Ukr.) ISBN 978-966-554-246-9 [Electronic resource]. – Access:www.niss.gov.ua

BOCHI A., 2015. Ukraine in the world rankings / A. Bochi // Visnuk: official publication of Public fiscal Service of Ukraine. – 01.12.2015, №45. [Electronic resource]. – Access: www.visnuk.com.ua/a/pubs/id/9160 (in Ukr.)

FEDORYN V., 2015. Goodbye Empire. Conversations with Kakha Benukidze / Volodymyr Fedoryn. – Lviv, Old Lion Publishing House. – 530 p. (in Ukr.)ISBN 978-617-679-128-7

HALCHYNSKYI A., 2011. Liberal lessons for Ukraine: popular science essays / A.S. Halchynskyi. – Kyiv: Lybid. – 288 p. (in Ukr.)ISBN 978-966-06-0593-0

MIKLOSH IVAN, IMF requirements are necessary but not sufficient / Tyzhden.ua. [Electronic resource]. – Access: http://tyzhden.ua/economics/130703/ (in Ukr.)

PRYKHODKO V. P., 2013. Investment security as an important factor in overcoming the financial crisis. – K: Investments: practice and experience, No. 16, August. – p. 6-9 (in Ukr.)ISSN 2306-6814 Електронне версія: www.investplan.com.ua

SUKHORUKOV A. I., KHARKISHVILI, Y. M., 2012. Modeling and forecasting of socio-economic development of Ukraine: monograph. K: NISS. – 368 p (in Ukr.)

VASHE JEROME, The economic potential is always tempting in difficult times, but it never turned out something good either in Ukraine or in other countries [electronic resource]. – Access: http://tyzhden.ua/economics/147038. (in Ukr.)

Japanese «Fujikura» will build the Plant in Lviv Forbes.net.ua/ua/news/1402059 (in Ukr.)

Hostage of the world / Tyzhden.ua [electronic resource].- Access: http://tyzhden.ua/economics/155447/page1 (in Ukr.)

International conference concerning Ukraine support. Kyiv April 28, 2015. Communique. Section 1. Business climate and investment opportunities. [Electronic resource]. – Access: http://supportforukraine.com/ua.

National Bank of Ukraine [electronic resource]. Materials of official web-server. – Access: http://www.bank.gov.ua (in Ukr.)

Rescuing the drowning. What hinders investment in Ukraine / Tyzhden.ua [electronic resource]. – Access: http: //tyzhden.ua/economics/14933/page2 (in Ukr.)

Stabilization of the bottom / Tyzhden.ua. [Electronic resource]. – Access: http://tyzhden.ua/economics/155274/page1 (in Ukr.)

State Statistics Service of Ukraine [electronic resource]. Materials of official web-server. – Access: www.ukrstat.gov.ua (in Ukr.)

Statement by the Minister of Finance of Ukraine N. Jaresko in the 12th investment conference of the “Dragon Capital” investment company [electronic resource]. – Access: Interfax.com.ua/news/economic/329819html (in Ukr.)

The chance for growth. How to bring the economy out of crisis / Tyzhden.ua. [Electronic resource] – Access: http: //tyzhden.ua//economics/138860/page3 (in Ukr.)

The index of investment attractiveness of Ukraine in the 4th quarter of 2015 [electronic resource]. – Access: http://www.eba.com.ua/uk/information-support/eba-news/item/33277-2015-12-28-1013 (in Ukr.)

The Multilateral Investment Guarantee Agency [electronic resource]. – Access: http://www.miga.org

The National Reform Council [electronic resource]. – Access: http://reforms.in.ua/ (in Ukr.)

Trading Economics [electronic resource]. – Access: http://www.tradingeconomics.com

Ukraine’s overall standing: Results of 2015 / Ukrainian Pravda. [Electronic resource]. – Access: www.pravda.com.ua/cdn/graphics/ratingstory (in Ukr.)

 

 

Závadská Zuzana

Ing., PhD.,

Ekonomická fakulta UMB,

Inštitút manažérskych systémov

910/8 Francisciho Str., Poprad, 058 01, Slovensko

zuzana.zavadska@umb.sk

 

Korenková Veronika

Bc.,

Ekonomická fakulta UMB,

Inštitút manažérskych systémov

910/8 Francisciho Str., Poprad, 058 01, Slovensko

veronika.korenkova@gmail.com

 

Szczepańska-Woszczyna Katarzyna

Prof. nadzw. dr.,

Department of Management,

University of Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza, 41-300, Poland

kszczepanska@wsb.edu.pl

 

IDENTIFICATION OF THE PRODUCTION PROCESSES’

INNOVATION POTENTIAL

 

Abstract: Innovations in production processes are related to important changes in methods that focus directly on the production process, or to the individual parts, such as maintenance and retyping process. Process of introducting innovative methods into practice is connected with production of high quality product in shorter production time, and of course with lower costs. The main source of innovation potential is represented by skilled workforce, that is not only focused on the implementation of new knowledge in production, but also emphasize the importance of keeping it and improving it. Innovative methods such as TPM and SMED techniques, are contributing to more efficient production process by improvement and elimination of waste in utility works. SMED method is based on the elimination of delays in the process of retyping the production facilities. TPM concept deals with the application of innovative methods and techniques on the maintenance, through which it is possible to review the overall efficiency of production facilities.

Keywords: innovation potential, production processes, TPM, SMED, maintenance, time losses.

JEL Classification: M11

 

IDENTIFIKÁCIA INOVAČNÉHO POTENCIÁLU

VÝROBNÝCH PROCESOV

 

Abstrakt: Inovácie v oblasti výrobných procesov sa týkajú významných zmien v metódach, ktoré sa sústredia priamo na výrobný proces, alebo na jeho jednotlivé súčasti, medzi ktoré zaraďujeme napríklad údržbu a pretypovanie výrobných zariadení. Zavedenie inovatívnych metód do podnikovej praxe sa spája s produkciou kvalitnejších výrobkov, s kratším časom výroby a v neposlednom rade aj s nižšími nákladmi. Hlavný zdroj inovačného potenciálu predstavuje kvalifikovaná pracovná sila, ktorá nie je orientovaná len na implementáciu nových znalostí vo výrobe, ale dbá o ich dodržiavanie a zlepšovanie. Inovatívnymi metódami, medzi ktoré zaraďujeme metódy TPM a SMED sa prispieva k zefektívneniu výrobného procesu prostredníctvom celkového zlepšenia a odstránenia foriem plytvania z obslužných procesov. Metóda SMED sa zameriava na elimináciu časových strát pri pretypovaní výrobných zariadení. Koncept TPM sa zaoberá aplikáciou inovatívnych postupov a techník v oblasti údržby, prostredníctvom ktorých je možné zhodnotiť celkovú efektívnosť výrobných zariadení.

Kľúčové slová inovačný potenciál, výrobné procesy, TPM, SMED, údržba, časové straty.

 

Bibliography

 

BOLEDOVIČ, Ľ. a kol., 2012. Totálne produktívna údržba: TPM [študijný materiál]. Žilina: IPA Slovakia, 2012. 47 s.

BOLEDOVIČ, Ľ., BURIETA, J., KORMANEC, P., 2012. Úvod do TPM: celková efektivita zariadenia a jej zlepšovanie [školenie koordinátorov TPM]. Žilina: IPA Slovakia, 22.2. – 9.3. 2012.

HUDEC, O. a kol., 2009. Podoby regionálneho a miestneho rozvoja. Košice: Ekonomická fakulta TU, 2009. 344 s. ISBN 978-80-553-0117-4.

JUROVÁ, M., 2001. Řízení výroby. Brno: Vysoké učení technické v Brne, 2001. 205 s. ISBN 80-214-2031-6.

KEŘKOVSKÝ, M., VALSA, O., 2012. Moderní přístupy k řízení výroby. 3. dopleněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. 176 s. ISBN 978-80-7179-319-9.

KORMANEC, P., 2013. Ako dosiahnuť radikálnu zmenu času v procese pretypovania výrobných zariadení. In Průmyslové inženýrství, roč. 2013, 2013, č. 3. ISSN 1803-7593, s. 44.

KORMANEC, P. a kol., 2008. SMED [študijný materiál]. Žilina: IPA Slovakia, 2008. 42 s

KOŠTURIAK, J. CHAĽ, J., 2008. Inovace – Vaše konkurenční výhoda! Brno: Computer press, 2008. 164 s. ISBN 978-80-251-1929-7.

KOŠTURIAK, J. a kol., 2006. Štíhly a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing, 2006. 237 s. ISBN 80-86851-38-9.

LEFLAR, J. A. 2001. Practical TPM: Successful Equipment Management at Agilent Technologies. Portland. Or: Productivity Press, 2001. 384 s. ISBN 1-56327-242-3.

LEŠČIŠIN, M., STERN, J., DUPAĽ, A., 2008. Manažment výroby. Bratislava: SPRINT, 2008. 325 s. ISBN 978-80-89355-00-6.

LIKER, J. K., 2010. Tak to dělá Toyota: 14 zásad řízení největšího světového výrobce. Praha: Managemet Press, 2010. 390 s. ISBN 978-80-7261-173-7.

RYBANSKÝ, R., DRAHŇOVSKÝ, J., 2009. Manažment výroby I. Trnava: AlumniPress, 2009. 244 s. ISBN 978-80-8096-084-1.

SYNEK, M. a kol., 2000. Manažerska ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2001. 480 s. ISBN 80-247-9069-6.

ZÁVADSKÝ, J. a kol., 2012. Manažment III. Bratislava: Iura Edition, 2012. 176 s. ISBN 987-80-8078-512-3.

 

 

Bobryk Valentyn

Postgraduate degree seeker, Foreign affairs Chair,

Uzhgorod National University,

14 Universitetska Str., Uzhgorod, 88000, Ukraine

kaf-inteconomics@uzhnu.edu.ua

 

ENCOURAGEMENT OF THE INNOVATION’S ENTREPRENEURSHIP IN REGIONAL ECONOMICS

 

Abstract: In terms of intense regionalization of the economy, the importance of small innovative businesses at regional and local levels grows. The directions of development in the region – is a part of other strategies, related to solving the social and economic problems at the country level. Development of small innovative entrepreneurship and its transition to a new level require not only improve the efficiency of state and regional investment policy in this area, but also a comprehensive understanding of the internal processes taking place in the sector, as well as the vision of the position of entrepreneurs. The article examines the formation and development of small innovation entrepreneurship as an economy sector and main directions to achieve a positive effect on the amount and structure of macroeconomic indicators as to the country generally and its separate regions.

Keywords: innovation activity of enterprises, capital investments of innovative companies, developmental quotient of small innovative companies in the region, support tools for small innovative entrepreneurship, information portal of small innovative enterprises.

JEL classification: M2, O3, R11, R38, R58

 

Bibliography

 

Analytic report of the National institute for strategic studies for extraordinary President’s of Ukraine Message to Verkhovna Rada of Ukraine, 2014. About the internal and external situation in Ukraine in the national security calm. Кyiv: NISS. 148 p. ISBN 978-966-554-237-7. Access mode: http://www.niss.gow.ua

Prykhodko V., 2012. Investment development of territorial production complexes: theory and methodology. Donetsk: South-East, 318 p. ISBN 978-966-374-711–8

Schumpeter J., 2004. History of economic analysis.Vol.1. St.-Petersburg: High School of Economy.678 p. ISBN 5- 900428-60-5 (In Russ.)

About amendments to the Certain Legislative Acts of Ukraine on simplification of the business environment (deregulation): the law of Ukraine from 12.02.2015 No.191-VIII [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/191-19 ]

About amendments to the Budget Code of Ukraine in respect of state investment projects: the law of Ukraine of 07.04.2015 No.288-VIII [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/288-19

About licensing of economic activities: the law of Ukraine of 03.02.2015 No.222-VIII – Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/222-19.

About the strategy of sustainable development “Ukraine – 2020″: Decree of the President of Ukraine of 12.01.2015 No. 5/2015 [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Concerning the Introduction of Amendments to the Budget codeof Ukraine concerning the state investment projects: law of Ukraine of 07.04.2015 No.288-VIII [ Electronic resource ]. – Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/288-19.

Investment activity in Ukraine / Ministry of economic development and trade of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=cc024807-7cab-4c92-be6f-c00045ece1p.6.

Investing in Ukraine / Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=cc024807-7cab-4c92-be6f-c00045ece1c6.p.29

On approval of the Ministry of Economic Development and Trade plans for implementation of some legislative acts of the EU: Cabinet of Ministers of Ukraine of 04.03.2015 No.164-p, the number [ Electronic resource ]. – Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/164-2015-%D1%80.

Roadmap Doing Business 2017 – way of 57 stages / Ministry of economic development and trade of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: http://me.gov.ua/News/Detail?id=058ed9d5-5863-47cf-9552-1c0dedd54208

 

 

Nedeliaková Eva

doc. Ing., PhD.,

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,

Žilinská univerzita v Žiline

1 Univerzitná Str., Žilina, 010 26, Slovensko

eva.nedeliakova@fpedas.uniza.sk

 

Panák Michal

Ing.,

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,

Žilinská univerzita v Žiline

1 Univerzitná Str., Žilina, 010 26, Slovensko

michal.panak@fpedas.uniza.sk

 

INNOVATIVE APPROACHES TO THE DYNAMIC QUALITY

MODELS APPLICATION IN TRANSPORT SERVICES

 

Abstract: The quality of services is currently topical issue because of the social-wide view of the transport market, where many problems arise. Dynamic quality models are a good option to increase the quality of services, they enable the transparent monitoring. The paper deals with the application of these innovative approaches in transport services, with the simplified examples in railway transport. Dynamic models are versatile, usable in different business areas in transport services.

Keywords: transport service, innovation, quality, management, dynamic models.

JEL Classification: O22, O32, C61

 

INOVATÍVNE PRÍSTUPY APLIKÁCIE DYNAMICKÝCH

MODELOV KVALITY V MANAŽMENTE DOPRAVNÝCH SLUŽIEB

 

Abstrakt: Kvalita dopravných služieb je v súčasnosti aktuálnou problematikou, nakoľko z celospoločenského hľadiska na dopravnom trhu vznikajú mnohé problémy. Dynamické modely kvality sú vhodnou možnosťou zvýšenia kvality služieb, pretože umožňujú jej prehľadné monitorovanie. Príspevok sa zaoberá aplikáciou týchto inovatívnych prístupov v dopravných službách, s uvedením zjednodušených príkladov v železničnej doprave. Dynamické modely sú univerzálne, využiteľné v rôznych oblastiach podnikania v dopravných službách.

Kľúčové slová: dopravná služba, inovácia, kvalita, manažment, dynamické modely

 

Bibliography

 

DRUCKER, P. F., 1999. Management Challenges for the 21st Century. New York: HarperCollins Publishers, Inc. ISBN 978-0060833459.

NEDELIAKOVÁ E. et al., 2015a. Innovative approaches in system of teaching management in the study program Railway transport with a focus on application the dynamic quality models in the railway transport: KEGA 026ŽU-4/2015. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline.

MAJERČÁK, J. NEDELIAK, I., 2010. Praktické skúsenosti z modelovania informačných systémov a business procesov. In: 6th Forum of rail transport, Bratislava, s. 81-84, ISBN 978-80-88973-59-1.

NEDELIAKOVÁ, E. DOLINAYOVÁ, A. NEDELIAK, I., 2013. Metódy hodnotenia kvality prepravných služieb. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – vydavateľstvo. ISBN 978-80-554-0817-0.

NEDELIAKOVÁ, E. DOLINAYOVÁ, A. NEDELIAK, I., 2015b. Rail Transport Management. Bratislava: DOLIS. ISBN 978-80-8181-040-4.

NEDELIAKOVÁ, E. DOLINAYOVÁ, A. NEDELIAK, I., 2015c. Transport Service Quality Assessment Methods. Bratislava: DOLIS. ISBN 978-80-8181-047-3.

SEKULOVÁ, J. NEDELIAK, I., 2013. Využitie modelu GAP pri poskytovaní prepravných služieb v železničnej nákladnej preprave. In: Perner´s Contacts, roč. 8, č. 4, s. 67-75, ISSN 1801-674X.

 

 

Šatanová Anna

Prof. Ing. CSc.,

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov,

1 Duchnovičovo námestie Str., Prešov, 080 01 Slovakia

satanova@ismpo.sk

 

QUALITY MANAGEMENT AND QUALITY CONTROLLING

IN SLOVAKIA

(BY THE EXAMPLE OF WOOD-PROCESSING INDUSTRY)

 

Abstract: Quality controlling is a subsystem of the corporate controlling, which is also supporting the quality management aimed to costs minimizing, quality improvement and thereby the customers satisfaction. The first part of the article is giving the currently used theoretical approach to the quality controlling. The second part shows the results of questionnaire survey aimed to find out the degree of understanding and performance of the quality controlling in wood-processing companies in Slovakia. The third part is aimed to the quality control concept design for wood processing industry. The presented solution provides the identification, monitoring and registration of quality-related costs and the related identification of bottle-neck points in the fabrication process. This may result in quality, performance and efficiency improvement of the company internal processes.

Keywords: quality, quality management, process, performance, efficiency, quality-related costs, quality controlling, questionnnaire survey.

JEL Classication: M21

 

MANAŽÉRSTVO KVALITY A CONTROLLING KVALITY

NA SLOVENSKU

(NA PRIKLADE  DREVOSPRACUJÚCEHO PRIEMYSLU)

 

Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou uplatňovania controllingu kvality v podnikoch drevospracujúceho priemyslu /DSP/ na Slovensku. Controlling kvality je subsystém podnikového controllingu a tiež podporným nástrojom manažérstva kvality, zameraného na minimalizáciu nákladov, na zlepšovanie kvality a tým aj spokojnosti zákazníka. V prvej časti článku je prezentovaný súčasný stav teoretických prístupov v oblasti controllingu kvality. Druhá časť prezentuje výsledky dotazníkového prieskumu, ktorého cieľom bolo určiť mieru porozumenia a realizácie controllingu kvality v podnikoch DSP na Slovensku. Tretia časť príspevku je zameraná na návrh koncepcie controllingu kvality pre podniky DSP. Prínosom navrhovaného riešenia je identifikácia, sledovanie a evidencia nákladov na kvalitu a s tým spojené odhaľovanie úzkych miest vo výrobe, čo môže viesť k zlepšeniu kvality, výkonnosti a účinnosti podnikových procesov.

Kľúčové slová: kvalita, manažérstvo kvality, proces, výkonnosť, účinnosť, náklady na kvalitu, controlling kvality, dotazníkový prieskum.

 

Bibliography

 

ALBER, S., 2003. Process management as base of quality, enviroment and risk management. Kvalita, 3/2003, 4-8, Journal of the Slovak Society of Quality Management, ISSN 1335-9231

BARAN, D., 2001. Podnikový controlling. Bratislava: Vydavateľstvo STU. ISBN 80-227-1558-1.

BRABEC, D., KYMLIČKA, P., 1996. Controlling: nástroj efektívneho řízení podniku. Moderní řízení, 96, č.5, s. 36-38.

BS 6143 Guide to the Economics of Quality. 1992. Part 1.: Process Cost Model. London, BSI 1992.

ESCHENBACH, R., et. al., 2000. Controlling. Praha: Aspi Publishing. ISBN 80-85963-86-8.

FOLTÍNOVÁ, A., 2009. Nákladový controlling. Bratislava: IURA EDITION, spol. s. r. o. ISBN 978-80-8078-286-03.

HANSEN, W., KAMISKE, G., F., 2003. Qualitätsmanagement. Digitale Fachbibliothek. Düsseldorf: Symposion Publishing GmbH, 2003. ISBN 3-936608-48-2.

HOLÍKOVÁ, M., 2010. Možnosti uplatnenia controllingu kvality v podmienkach drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu. 127 s.

HORVÁTH & PARTNER, 1997. Qualitätscontrolling. Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH. ISBN 3-7910-1148-0.

JURAN, J. M., 1962. Quality planning and analysis. New York: McGraw Hill.

LINCZÉNYI, A., NOVÁKOVÁ, R., 2001. Manažérstvo kvality. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave. ISBN 80-227-1586-7.

MANN, R., MAYER, E., 1992. Controlling. Průmysl a obchod, Praha: Profit, a.s. 1992.

MATEIDES, A., STRAŠÍK, A. (2004): Manažérstvo kvality. Banská Bystrica: EF UMB. ISBN 80-8055-906-6.

NEDELIAKOVÁ, E., SEKULOVÁ, J., NEDELIAK, I., MAJERČÁK, P., 2014. Services in railway passenger transport and its evaluation by dynamic models. Transport means 2014, Kaunas University of Technology, Lithuania. p. 227-230.

NEDELIAKOVÁ, E., DOLINAYOVÁ, A., GAŠPARÍK, J., 2010. Methodology of transport regulation in the Slovak Republic. Periodica Polytechnica: Transportation Engineering. Vol. 38, No. 1, p. 37-43.

NENADÁL, J., 1995. Ekonomika jakosti v praxi. Žilina: MASM. ISBN 80-85348-26-8.

NENADÁL, J. (2001): Meření v systémech managementu jakosti. Praha: Management Press. ISBN 80-7261-054-6.

Potkány, M., 2008. Personnel outsourcing processes. Ekonomie a management: vědecký ekonomický časopis, 11, č. 4, s. 53-62.

Potkány, M., Hajduková, A., Teplická, K., 2012. Target costing calculation in the woodworking industry to support demand at the time of global recession. Drewno = Wood, 55, No. 187, p.89 -104.

SASSE, A., 2001. Kosten- und nutzenorientiertes Qualitätscontrolling. Zeitschrift Kostenrechnungspraxis, Sonderheft č. 3, s. 76-79.

SASSE, A., 2000. Systematisierung der Qualitätskosten und der Abweichungskosten für das Qualitätskostenmanagement. Zeitschrift Kostenrechnungspraxis Qualitätscontrolling, s.43-55.

Sedliačiková, M., Šatanová, A., Foltínová, A., 2012. Finančný kontroling v teórii a praxi malých a stredných podnikov. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 52, č. 9, s. 148-159.

STAŇEK, V., 2003. Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0456-0.

STN EN ISO 9001: 2008. Systémy manažérstva kvality. Požiadavky. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, november 2008.

ŠATANOVÁ, A., 2002. Manažment kvality. Zvolen: LSDV TU vo Zvolene. ISBN 80-89029-60-4.

Šatanová, A., Potkány, M., 2004. Controlling – moderný nástroj riadenia podniku. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 52, č. 2, s. 148-165.

Šatanová A. a kol., 2008. Manažérstvo kvality. Zvolen: Vydavateľstvo TU vo Zvolene. ISBN 978-80-228-1928-2.

Šatanová, A., Gejdoš, P., 2010. Ekonomika kvality. Zvolen: Vydavateľstvo TU vo Zvolene. ISBN 978-80-228-2123-0.

ŠESTÁK, M., 2002. Náklady na kvalitu známe i neznáme. KVALITA, 2, s. 40.

WILDEMANN, H., 2000. Qualitätscontrolling in Industrieunternehmen. Zeitschrift Kostenrechnungspraxis, Sonderheft č. 1, s.11-17.

Zgodavová, K., 2002. Zmluvné zabezpečovanie verejných služieb: teoretické východiská a prax v Slovenskej republike. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 50, č. 6, s. 1005-1021.

 

 

Dankiv Yosip

Professor, PhD., Head, Accounting and Audit Chair,

Uzhgorod National University

10/9 Glenca Str., Uzhhorod, 88000, Ukraine

yosyp.dankiv@uzhnu.edu.ua

 

Ostapyuk Myroslav

PhD., Professor, Carpathian Institute of Business

12 Tchaikovsky Str., Ternopil, 46011, Ukraine

mirek8844@gmail.com

 

Ostapyuk Pavel

Student of the Ecology and environmental protection Faculty,

Lviv Polytechnic National University

12, Stepan Bandera Str., Lviv, 79013, Ukraine

Ostapsonp@gmail.com

 

ENVIRONMENTAL EXPENDITURES IN UKRAINE

(ACCOUNTING AND LEGAL ASPECTS)

 

Abstract: The article provides the propositions as well as scientific and practical justification of the total expenditure and losses in the sphere of industrial influence on the environment and natural resources management. Environmental expenditures are interpreted as one of the functional concepts of the economic ecology which scientifically implements the principle of sustainable development of economic and ecological systems generally accepted in the world practice. The current state and development of the economy needs the elaboration and application of the mana­ging methods that would reflect the natural balance towards the minimal adverse effects or would lead to the improvement of the nature’s potential. It, in turn, requires the economic entities’ assessment of environmental impacts and implementation of environmental protection measures. The main instrument and the chief source of information in the scientific work that would solve these assignments at the enterprise level is bookkeeping or accounting of nature resources management. Apart from organizational aspects of accounting, the research pays special attention to the question of auditing, reporting as well as forming of the legal basis. Therefore, the present study is a compact synthesis in terms of forming legal, organizational, methodological, economic foundations of establishing and developing accounting in industrial enterprises of Ukraine in the direction of creating its new object – ecological expenditures.

Keywords: ecology, ecological accounting, principles of ecological accounting, ecological expenditures, environmental management account­ting, environmental management, ecological auditing, law, manufactu­ring, enterprise.

JEL Classification: Q20, Q28

 

EKOLOGICKÉ výdavky NA UKRAJINE

(ÚČTOVNÍCTVO A PRÁVNE ASPEKTY)

 

Abstrakt: Článok ponúka vedecké a praktické odôvodnenia kom­plexných výdavkov a strát na oblasť priemyselnej výroby a jeho vplyv na životné prostredie a prírodné zdroje. Výdavky na ekológiu sú považované za jednu z funkčných koncepcií ekonomickej ekológie, ktoré vedci implementujú na princípe trvalého ekonomického rastu a ekologických systémoch všeobecne akceptovaných vo svetovej praxi. Súčasný stav a rozvoj ekonomiky potrebuje vypracovanie a aplikáciu manažérskych metód, ktoré reflektujú prirodzenú vyváženosť medzi minimálnymi nežiaducimi účinkami, alebo vedú ku zlepšeniu prírodného potenciálu. To vyžaduje od ekonomických subjektov účtovanie environmentálnych dopadov a implementáciu nástrojov ekologickej ochrany. Hlavným nástrojom a zdrojom informácií vedeckej práce, ktoré by tieto problémy riešili na úrovni podnikov je účtovníctvo alebo manažment účtovníctva prírodných zdrojov. Okrem organizačných aspektov účtovníctva sme sa zamerali sa na otázky audítu, podávanie správ, ako aj formovania normatívno-právneho rámca. Preto predkladaná štúdia predstavuje kompaktný útvar právnych, organizačných, metodických, ekonomických základov pre zavedenie a rozvoj účtovníctva v priemyselných podnikoch Ukrajiny priamo k vytvoreniu nového objektu – výdavkov na ochranu životného prostredia.

Kľúčové slová: ekológia, ekologické účtovníctvo, princípy ekologického účtovníctva, náklady na ochranu životného prostredia, ekologické manažérske účtovníctvo, ochrana životného prostredia, audít ochrany životného prostredia, právo, výroba, podniky.

 

Bibliography

 

DANKIV, Y. YA., OSTAPIUK, M. YA., 2007. Bukhhalterskyi oblik [Accounting]. Kyiv: Znannia. -469s. ISBN 966-346-261-2.

DANKIV, Y. YA., OSTAPIUK, M. YA., 2008: Accounting Information in Business Management /Marek Pribula [ED.] Inovacie podnikanie spolocnost.// Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie podnikanie a inovacie podnikatel’ckych aktivit III/// Y.Dankiv, M. Ostapuyk. – Intermatioonal school of management Slovakia. Presov: VSMP ISM. C.36-40.

DANKIV, Y. YA., OSTAPIUK, M. YA., 2015. Istorychni narysy oblikovo-pravovoi kultury: Yevropa i Ukraina (vid zarodzhennia do nashykh dniv) [Historical Essays accounting and legal culture: Europe and Ukraine (from inception to the present day)]. Uzhhorod: UzhNU, Hoverla. – 160 s. [in Ukrainian], ISBN 978-966-2095-98-2.

DANKIV, Y. YA., LUCHKO, M. R., OSTAPIUK, M. YA., 2007. Bukhhalterskyi oblik v haluziakh ekonomiky [Accounting] [And accounting industry in the economy]. Kyiv: Znannia. – 243 s. [in Ukrainian], ISBN 966-346-265-5.

DANKIV, Y. YA., OSTAPIUK, M. YA., DANKIV, V. Y., 2014. Tariff norming of wages // Problem of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 1 – Publishing house “BREZZE”, Montreal, Canada. – S. 226-231. [in Ukrainian]. ISBN 978-1-926711-19-5.

DANKIV, Y., OSTAPIUK, M., DANKIV, V., 2013. Okhorona pratsi na pidpryiemstvi (orhanizatsiino-pravovi ta oblikovo-analitychni aspekty) [Safety at work in the enterprise (organizational, legal and accounting and analytical aspects)]. Accounting and Auditing, 6, S.47-51. [in Ukrainian].

DZHYHYREI, V. S., 2002. Ekolohiia ta okhorona navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha [Ecology and Environmental Protection] Kyiv: Znannia. – 203 s. [in Ukrainian], ISBN 966-620-180-9.

MAKSYMIV, L. I., 2004. Innovatsiini pidkhody v bukhhalterskomu obliku: ekolohichnyi i sotsialnyi aspekty [Innovative approaches in accounting, environmental and social aspects]. Menedzhment pryrodnyh resursiv, ekologichna i lisova polityka. Naukovyi visnyk — Management of natural resources, environmental and forest policy. Scientific bulletin, 4.2, S.24 – 33. [in Ukrainian].

OSTAPIUK, M. YA., DANKIV, V., SAVINSKYJ, V., 2013. The history of the development and organization of production // Krymskyi ekonomichnyi visnyk – Crimean Economic Bulletin, 3 (04). – S.170-176. ISSN 2306-0115.

SUKHAREV, S., CHUNDAK, S., SUKHAREVA, O., 2006. Osnovy ekolohii ta okhorony dovkillia [Fundamentals of Ecology and Environmental]- Kyiv.Tsentr navchalnoi literatury. – 394 s.[in Ukrainian], ISBN 966-36-229-7.

ZHUK, V. M., 2012. Ekolohichni aspekty bukhhalterskoho obliku v ahropromyslovomu vyrobnytstvi [Environmental aspects of accounting in agricultural production].Agroecology magazine, 2. S.18-23.

EUROPEAN UNION, 1993. “The Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)” was adopted on the 29 of June 1993.

 

 

Wilczyńska Małgorzata

PhD, Instytut Ekonomii i Zarządzania,

Zakład Finansów i Rachunkowości,

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

16 Czarnieckiego Str., Jarosław, 37-500, Polska

wilgos@poczta.onet.pl

 

Sowa Bożena

PhD, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów,

Uniwersytet Rzeszowski

2  Ćwiklińskiej Str., Rzeszów, 35-601, Polska

bozenas@univ.rzeszow.pl

 

COSTS OF CAPITAL AND OPERATING LEASES

 

Abstract: Capital and operating leases are the most important types of leases. Both of them result from legal and tax aspects. The most important legal regulations concerning lease agreements can be found in the Civil Code, Income Tax Act, Goods and Services Tax Act, Accounting Act and International Accounting Standard 17 Leases (“IAS 17 Leases”). Regulations concerning lease agreements require the appropriate classification. This classification ought to contain closure effects of an agreement recorded in account books, which must arise from legal provisions. Lease asset is treated by these regulations in various ways, what results in differences in account books as well as different distribution of lease costs and ownership of the asset after termination of the agreement. The aim of this article is to present costs of capital and operating leases in the context of their recognition in the accounting system, in particular in accounting records of an entity. The article uses the method of literature studies (national literature, including scientific articles and legal acts). Moreover, an analysis method has been used. This article is an attempt to answer the question of how to present capital and operating leases in account books of both the lessee and the lessor, in context of guidance deriving from the Accounting Act.

Keywords: lease, the Accounting Act, international accounting standards, accounting records of operating lease, accounting records of capital lease.

JEL Classification: M41

 

Bibliography

 

CENABIZNESU.PL, 2015. http://cenabiznesu.pl/-leasing-operacyjny-a-leasing-finansowy-podstawowe-roznice [as of 21th October 2015].

CENABIZNESU.PL, 2014. http://cenabiznesu.pl/-leasing-podstawowe-zasady [as of 05th June 2014].

Conteptual Framework, Chapter 4 & 4.33, International Financial Reporting Standards 2011, p. 50.

CZUBAKOWSKA, K., 2015. „ Rachunek kosztów i wyników”, PWE Warszawa 2015, p. 49, ISBN, 978-83-208-2186-4.

KIZIUKIEWICZ, T., 2012. „Mierniki oceny działalności jednostki gospodarczej” [in:] Rachunkowość zarządcza, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław, pp. 56-61 ISBN 978-83-89179-68-5.

KRUCZULAK, K., 1993. „Leasing i jego gospodarcze zastosowanie”, Wydawnictwo Prawnicze i Ekonomiczne Lex, Gdańsk 1993, pp. 16-21.

LEASING.ORG, 2016. http://www.leasing.org.pl/o_leasingu/krotka-historia-leasingu [as of 18th March 2016].

The Accounting Act of 29th September 1994, consolidated text from 2013, item 330; as amended: item 613, from 2014 item 768; item 1100; from 2015 item 4.

The Corporate Income Tax Act of 15th February 1992, consolidated text: Journal of Laws 2011, No. 74, item 397 as amended.

VAT.PL, 2016. http://www.vat.pl/jak_rozliczac_koszty_leasingu_komentarz_vat_ interpretacje_2197.php [as of18th March 2016].

WALIŃSKA, E., 2012. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Meritum, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, p. 978, ISBN 978-83-264-0798-7.

WILCZYŃSKA, M., 2014. Leasing w aspekcie bilansowym i podatkowym, [in:] „Finansowo – ubezpieczeniowe aspekty rozwoju przedsiębiorstw i regionów” red. Pukała R. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im., ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Instytut Ekonomii i Zarzadzania, Jarosław. p. 166 ISBN 978-83-63909-38-3.

ZASIEWSKA, K., 2012. Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne [in:] Rachunkowość finansowa z ele­men­tami rachunku kosztów i sprawozdawczości finansowej. Stopień II, praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Cichej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, SKwP, Warszawa, p. 155 ISBN 978-83-7228-311-5.

 

 

Kášová Martina

Doc. PhDr., PhD., Inštitút germanistiky, Filozofická fakulta,

Prešovská univerzita v Prešove,

15, 17. novembra Str., Prešov, 080 01, Slovensko

martina.kasova@unipo.sk

 

Tomášiková Slavomíra

Doc. PaedDr., PhD., Inštitút germanistiky, Filozofická fakulta,

Prešovská univerzita v Prešove,

15, 17. novembra Str., Prešov, 080 01, Slovensko

slavomira.tomasikova@unipo.sk

 

BILLINGUAL LEXICOGRAPHY AT

LAW AND ECONOMIC FIELDS

 

Abstract: In our contribution we deal with the issue of bilingual and monolingual dictionary for the needs of foreign language teaching as well as translators. In compiling dictionaries, the author must take into account not only the target group of users of the language, but also its function (receptive and productive). Corpus our dictionary Slovak forms multi-word naming the fields of finance, banking and law. We mentioned naming translated into German and analyzed in terms of translatology.

Keywords: law, finance, management, bilingual dictionary, translatologyJEL Classification: K29, M14, M20, M21 

BILINGVÁLNA LEXIKOGRAFIA V OBLASTI PRÁVA A HOSPODÁRSTVA

 

Abstrakt: V našom príspevku sa zaoberáme problematikou dvoj­jazyčného a jednojazyčného slovníka pre potreby výučby cudzieho jazyka ako aj pre prekladateľov. Pri zostavovaní slovníkov musí autor zohľadniť nielen cieľovú skupiny používateľov jazyka, ale aj jeho funkciu (receptívnu alebo produktívnu). Korpus nášho slovníka tvoria slovenské viacslovné pomenovania z oblasti práva, finančníctva, bankovníctva a zákona. Uvedené pomenovania sme preložili do nemeckého jazyka a analyzovali z translatologického hľadiska.

Kľúčové slová: právo, financie, hospodárstvo, bilingválny slovník, translatológia

 

Bibliography

 

ČERMÁK, František, BLATNÁ, Renata, 1995. Manuál lexikografie. Praha: H&H, s.11-12.

Dornseiff, Franz, 1934. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. Berlin: De Gruyter, 1933-1940; 8. Auflage, Berlin: De Gruyter 2004.

FluCK, Hans-Rüdiger, 1984. Fachdeutsch in Naturwissenschaft und Technik. Heidelberg: Julius Groos. ISBN 3-87276-519-1.

Hausmann, Franz Josef, 1977. Einführung in die Benutzung der neufranzösischen Wörterbücher. Tübingen; 1977 (= Romanistische Arbeitshefte 19) – Lexikographie. In: Handbuch der Lexikologie. Hrsg. von Ch. Schwarze/D. Wunderlich. Königstein/Ts. 1985, s. 367-511.

Hausmann, Franz Josef, 1988. Grundprobleme des zweisprachigen Wörterbuchs. In: Hyldgaard – Jensen, K. a A. Zwttersten (eds.) Symposium on Lexicography III. Proceedings of the Third Inrenational Symposium of Lexicography. Tübingen: Niemeyer, s. 137-152.

KROMANN, Hans Peder, RIIBER, Theis, ROSBACH, Poul, 1984. In:

https://books.google.sk/books?id=AgjcAYpqwgMC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=Kromann,+Riiber+a+Rosbach+1984&source=bl&ots=q0mzx8c_7Q&sig=

MODEL, Benedigt ansgar, 2010. Syntagmatik im zweisprachigen Wörterbuch (Lexicographica. Series Maior). Berlin: De Gruyter.

Möhn, Dieter, 1986. Determinativkomposita und Mehrwort­benennungen im deutschen Fachwortschatz. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, Band 12, s. 114.

Rey-Debove, Josette, 1970. Les limites des applications de la linguistique a la lexicographie (dectionnaires monolingues). In: Babel 16, s. 25-29.

Roelcke, Thorsten, 2012. Terminologisierung in DIN 2330, Abschnitt 2. Überlegungen zur Konstitution eines terminologischen Systems in einem terminologischen Text. In: Fachsprache 1-2/2012, s. 65-86.

Quasthoff, Uwe, 2004. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. 8. Auflage, Berlin: De Gruyter 2004.

SAROLTA, László, 1996. Probleme der Mikrostruktur. Überlegungen zu einem neuen deutsch-ungarischen Handwörterbuch. In: Lexikographie zwischen Theorie und Praxis. Das deutsch-ungarische Wörterbuchprojekt herausgegeben von Regina Hessky. Tübingen: Niemeyer, s. 43.

Schaeder, Burkhard, 1987. Germanistische Lexikographie. (Lexicographica. Series Maoir 21). Tübingen: Niemeyer, s. 56.

Schneider, Franz, 1998. Studien zur kontextuellen Fachlexikographie: Das deutsch-französische Wörterbuch der Rechnungslegung (Lexicographica. Series Maior). Berlin: De Gruyter, s. 22.

WIEGAND, Herbert Ernst, 1989. Aspekte der Makrostrukturen im allgemeinen einsprachigen Wörterbuch. In: Hausmann, F. J; Reichmann, O.; Wiegand, H. E. & Zgusta, L. (Hrsg.) Wörterbücher, Dictionaries, Dictionnaires: Ein internationales Handbuch zur Lexicographie. Teilband 3. Berlin: De Gruyter, s. 375-399.

Wiegand, Herbert Ernst, KUČERA, Antonin, 1981. Brockhaus-Wahrig: deutsches Wörterbuch auf dem Prüfstand der praktischen Lexikographie. 1. Teil. In: Kopenhagener Beiträge zur germanistischen Linguistik 18. Kopenhagen: Institut für germanistische Philologie, s. 94-217.

 

 

Madzinová Renáta

PhD (Economics), Assistant Professor,

College of International Business ISM, Presov, Slovakia

1 Duchnovitch Square, Presov, 080 01, Slovak Republic

madzinova@ismpo.sk

 

PRIVATIZATION IN SLOVAKIA: SUCCESSES AND FALLS

 

Abstract: All countries of the former Eastern bloc have undergone through privatization. The enterprises belonging to the state ownership transferred into private enterprises of various forms. In the countries once benefited from the centrally planned economy, the process of privatization took place with many problems. The impact of policy decisions on economic life under the transfer of state to private ownership in the Slovak Republic has had long-lasting negative consequences, which are not yet in a coherent form overcame. Unanswered question is what percent of property is to be owned by the state and of private individuals. Although the paper do not have an answer about the percentage distribution of property in the country, based on the analysis situation in Slovakia, the author makes suggestions and recommendations on how to realise privatization in the country.

Keywords: privatization, state property, government, voucher privatization, large-scale privatization.

JEL Classification H82, P31

 

PRIVATIZÁCIA NA SLOVENSKU – ÚSPECHY A PÁDY

 

Abstrakt: Všetky krajiny bývalého východného bloku prešli procesom privatizácie. Podniky, ktoré patrili do štátneho vlastníctva sa rôznym spôsobom transformovali na súkromné spoločnosti. Ani v jednej krajine, ktorá využívala centrálne riadené hospodárstvo proces privatizácie neprebiehal bez problémov. Pri prevode štátneho vlastníctva do súkromného často na Slovensku víťazili nielen ekonomické, ale politické rozhodnutia. Vplyv politických rozhodnutí na ekonomický život v krajine má dlhotrvajúce negatívne následky, ktoré zatiaľ nie sú v ucelenej podobe spracované a prezentované ani v jednej krajine, ktorá transformačným procesom prešla. Nezodpovedanou otázkou je aj to, aká veľká časť majetku má byť vlastnená štátom a aká časť súkromnými osobami. Napriek tomu, že príspevok neodpovedá na otázku percentuálneho rozdelenia vlastníctva majetku v krajine, na základe analýzy situácie na Slovensku dáva návrhy a odporúčania na postup privatizácie v krajine.

Kľúčové slová: privatizácia, štátny majetok, vláda, kupónová privatizácia, veľká privatizácia.

 

Bibliography

 

BEBLAVÝ, M., 1999. Privatizácia insidemi: Za akých podmienok sa oplatí „tunelovať“. In: Seminárny bulletin – Správa a riadenie podnikov. INEKO. Dostupné na: www.ineko.sk/file_download/15/riadenie_podnikov_1.pdf

BAČIŠIN, V., 2012. Pred dvadsiatimi rokmi sa rozbiehala kupónová privatizácia. Dostupné na: http://www.derivat.sk/files/casopis%202012/2012_August_Kuponka.pdf

KAVICKÝ, R., 2014. Štvrťstoročie privatizácií (1. časť). Dostupné na: http://www.nextfuture.sk/ekonomika/stvrtstorocie-privatizacii-1-cast

KAVICKÝ, R., 2014b. Štvrťstoročie privatizácií (2. časť). Dostupné na: http://www.nextfuture.sk/ekonomika/stvrtstorocie-privatizacii-2-cast/

KUHN, I., 2013. Spomienky na Margaret Thatcher. Online. Dostupné na: http://www.konzervativizmus.sk/article.php?4905

MIKLOŠ, I., 1996. Prepojenie ekonomickej a politickej moci v privatizačnom procese.

MIKLOŠ, I., 1995. Riziko korupcie v procese privatizácie. Bratislava: Klub Windsor.

SCHMIDT, K., M., SCHNITZER, M., 1997. Methods of Privatization: Auctions, Bargaining, and Giveaways. In: GIERSCH, H. (ed). Privatization at the End of the Century. Berlin: Springer. Online. Available on:

SOWA, B., 2001. Rola malych i srednich przedsiebiorstw w okresie transformacij na przykladzie Polski poludniowo-wschodniej. In: Prawo – Asministracja – Gospodarka w procesie transformacji ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej Nr. 7. Przemysl. ISBN 83-88009-82-6.

 

 

Vinklárik Milan

Doc. PhDr., CSc.,

Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice

 

PŘÍNOS PROGRAMOVANÉHO UČENÍ K ROZVOJI PEDAGOGICKÉ TEORIE A PRAXE

Autor: Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

 

Recenze

 

Anotace: Česká a slovenská pedagogická veřejnost přijala s uspokojením publikaci Josefa Malacha, s názvem „Přínos programovaného učení k rozvoji pedagogické teorie a praxe“, která do hloubky analyzuje jedno z největších světových pedagogických hnutí dvacátého století. Publikace si klade dva hlavní cíle: za prvé, podat objektivní charakteristiku historie programovaného učení a identifikovat z ní vyplývající podněty ke korekci jeho nesprávných interpretací a za druhé, určit jeho hodnotné prvky využitelné pro další rozvoj didaktického myšlení a vzdělávací praxe.

Klíčová slova: Programované učení, didaktické myšlení, pedagogická teorie, vzdělávací praxe, výukové programy, eLearning, technické výukové prostředky, vyučovací stroje, výpočetní technika.

 

Publikaci Josefa Malacha vydala Pedagická fakulta v Ostravě pod ISBN 978-80-7464-527-3.