1/2015

Posted on by

Milan ŠIKULA

NOVÉ TENDENCIE V ZÁPASE O GLOBÁLNE VLÁDNUTIE

Abstrakt

 

Cieľom  príspevku je dokázať, že Stiglitzova téza o globálnom vládnutí bez globálnej vlády (2001) má podstatne širšiu historickú platnosť a tento proces sa datuje od začiatku 20. storočia. Na základe historických faktov ukazuje, že cielené presadzovanie globálneho vládnutia pomocou peňazí má tri určujúce medzníky – vytvorenie FED-u (1913) a brettonwoodskeho systému (1944), kedy v rámci unipolárneho systému globálneho vládnutia boli dominujúcim aktérom USA a nástup globálnej krízy (2008) spojený s prechodom k multipolárnemu systému a k zložitým zápasom o pozície v ňom. Objasnenie historickej genézy procesov globálneho vládnutia prispieva k hlbšiemu a celistvejšiemu chápaniu jeho súčasných prejavov.

 

Kľúčové slová: globalizácia, globálne vládnutie, globálna vláda, unipolárny systém, multipolárny systém

Zoznam použitej literatúry

Beck, U., 2002. What is Globalisation? Oxford: Polity Pres. Česky: Co to je globalizace? Brno: Centrum pro studium demokracie a kultúry. 2007.

Bělohradský, V., 2000. Antinomie globalizace: Vzdelanostní společnost 2000. In:

Bělohradský, V. a kol. Eseje o nedávné minulosti a blízké budoucnosti. Praha: QplusQ.

Bondy, E., 2005. O globalizaci. Brno: L. Marek.

Castells, M., 2004. The Rise of Network Society – The luformation Age: Ecoomy, Society and Culture. Oxford: Blackwel Publishers Ltd.

Daniš, D., 2014. Kto financuje ukrajinskú vojnu. Hospodárske noviny, 22. 7. 2014.

Held, D., 2004. Inescapably Side by Side. An Interview with David Held, Mikkel Thorup & Mads P. Sorensen. Polity, February.

Herman, E. S., 1999. The Threat for Globalisation. Nex Politics, Vol. 7. No. 2 (new sesies) whole No. 26.

MALÝ, J., 2014. TTIP v kontextu změn postavení EU ve světové ekonomice. Bratislava EU SAV 11.11.2014.

Morris, M., 2012. Co nesmíte vědet. Praha: Rybka Publishers.

Pilling, D., 2014. Banka BRICS je symbolom novej éry. Exkluzívny príspevok pre Hospodárske noviny, 1. – 3. augusta 2014.

POTŮČEK, M. – MUSIL, J. – MAŠKOVÁ, M., 2008. Strategické volby pro českou spoločnosť. Teoretická východiska. Praha: Sociologické Nakladatelství.

Pressburg, A. P., 2014. Šanghajská organizácia pres spoluprácu dvíha hlavu. Trend, 18. 9. 2014.

Pressburg, A. P., 2015. Svetovej banke rastie čínsky konkurent, Trend, 2. apríl 2015.

Rothkopf, D., 2009. Supertřída. Jak globální elita pretváří svět. Praha: Pavel Dobrovský – BETA, s. r. o.

Stiglitz, J. E., 2003. Jiná cesta k trhu. Praha: Prostor.

Varoufakis, Y., 2013. Globální Minotaurus. Praha: Rybka Publishers.

Vitali, S. – Glattfelder, J. B. – Battistion, S., 2011. The network of global corporate control. [online]. Zurich: Swiss Federal Institute of Technology.

2011[Cit. 15. 10. 2012.] Dostupné na: <http://workplacebullying.org/multi/pdf/ETHstudy.pdf>.

 

 

József POÓR a kol.

UNUSUAL EMPLOYMENT On the Hungarian-Slovak bordeR (Atypické zamestnÁvanie v maďarsko – slovenskom pohraničÍ)

 

Abstrakt

V roku 2014 bol realizovaný výskum, ktorého cieľom bolo analyzovať postoje podnikov, mladých ľudí a nezamestnaných v pohraničnej oblasti v okolí Komárom – Komárno a Štúrovo – Ostrihom. Na oboch stranách Dunaja sme skúmali názor respondentov ohľadom jednotlivých foriem atypických zamestnaní. Názory opýtaných boli zaznamenané v dotazníku, ktorý bol distribuovaný v papierovej ale aj v elektronickej podobe. Projekt bol druhou fázou longitudálneho výskumu s rovnakým obsahovým zameraním, ako plánujeme pokračovať v budúcnosti v oblasti Gemer-Zemplín. Nasledujúca štúdia predstavuje stručné zosumarizovanie výsledkov výskumu.

 

Kľúčové slová: atypické zamestnanie, flexibilné zamestnanie, mladí ľudia, nezamestnaní, podnikatelia.

 

Zoznam použitej literatúry

Antalík Imrich a kol.: Zamestnávanie – atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí – v oblastiach Komárno – Komárom a Štúrovo – Ostrihom, Gödöllő – Komárom/Komárno, 18. december 2014., záverečná správa výskumu, s. 242, ISBN 978-80-81-22-116-3.

Fodor Péter – Kiss Tibor – Poór József, 2010. A válság hatása a HR-re és a tudásmenedzsmentre – négy kelet-európai ország szervezeteinek empirikus vizsgálata alapján. In Vezetéstudomány. (10): pp. 2-18.

Fodor Péter – Kiss Tibor – Poór József, 2011. Focus on the Impact of the Economic and Financial Crisis on the Human Resource Function – Four Eastern European Countries in the Light of Empirical Research in 2009. In Acta Polytechnica Hungarica Journal of Applied Sciences, (1): pp. 81-104.

Frey Mária, 2000. A munkaidőrendszerek rugalmassá válása. In Közgazdasági Szemle. (48): 12. pp. 1008-1026.

Kiss Gabriela, 1997. Munka és szabadidő. A munkaparadigmának térvesztése és a szabadidő szociológiája. In Kiss Gabriella: Korunk hívószavai. Szociológiai tanulmányok. Debrecen. Nullpont Kulturális Egyesület. pp. 9-35.

Poór József a kol., 2012. The Impact of the Crisis and Recovery on HR and Knowledge Management in Focus – a Hungarian-Slovakian Comparison 2009. In Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, (1): pp. 29-44.

Strážovská, H. a kol. 2015: Ekonomické procesy v obchodnom podnikaní. Bratislava: Sprint 2015. 420s. ISBN: 978-80-89710-15-7.

 

 

 

Igor Gennadiyevich BRITCHENKO – Mikhailo Olexandrovich KUZHELIEV

THE POSSIBILITIES OF INCREASING THE COMPETITIVENESS

OF THE BANKS IN UKRAINE IN TERMS OF THE EU INTEGRATION

(Možnosti zvýšenia konkurencieschopnosti bánk na Ukrajine z hľadiska integrácie do EÚ)

Abstrakt

V tomto článku sú uvedené hlavné smery tvorby stratégie na zvýšenie konkurencieschopnosti bánk z hľadiska integrácie  Ukrajiny do Európskeho hospodárskeho priestoru. Bola objasnená úloha bankovníctva pri vytváraní efektívnej marketingovej stratégie pre banku v moderných podmienkach. Bola urobená predbežná analýza integrácie tuzemských (ukrajinských) komerčných bánk do európskeho bankového trhu. Regionálne špecifiká bankového marketingu boli vymedzené na príklade Zakarpatskej oblasti (Zakarpatya). Bola objasnená perspektíva marketingových aktivít pri vytvorení  jednotnej štruktúry  regionálnych bánk a bankového systému na Ukrajine.

 

Kľúčové slová: regionálna stratégia obchodnej banky, bankový marketing, bankové produkty, propagácia bankových služieb, integrácia bankového systému do Európskeho hospodárskeho priestoru, regionálna hospodárska integrácia, hospodárska súťaž na trhu bankových služieb.

 Zoznam použitej literatúry

 1. Kuzheliev M. O., Zhitar М. О., 2014. Assessment and regulation of administrative decision-making flexibility in investment banking. Naukovyj visnyk NLTU Ukrai’ny: zbirnyk naukovo-tehnichnyh prac’, 24.9, 328-336 (in Ukr.).
 2. Mоmоt О.М., Britchenko I. G., 2008. The integrated banking and competitiveness of the banking system. Poltava: RVC PUSKU (in Ukr.).
 3. Trykozenko А. G., Britchenko I. G., 2011. Clientele commercial bank. Poltava: RVC PUSKU (in Ukr.).
 4. The National Bank of Ukraine (2011-2014). Materials of official web-server. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua (in Ukr.).
 5. Malchik М. V., Koval S. І., 2013. Bank marketing in a competitive environment. Naukovi zapysky Nacional’nogo universytetu “Ostroz’ka akademija”. Serija Ekonomika, 24, 225 – 229 (in Ukr.).
 6. Korneev V. V., 2012. Banking services in the credit market of Ukraine: Assessment using borrowed resources. Ukrai’ns’kyj socium, 3, 97-104 (in Ukr.).
 7. Rebrik М. А. (2010). Currency risk in a globalized banking. Visnyk Akademii’ mytnoi’ sluzhby Ukrai’ny, 1, 135-140 (in Ukr.).
 8. Litvinenko Y. V., 2013. Marketing research approach banking market in Ukraine. Naukovi zapysky Nacional’nogo universytetu “Ostroz’ka akademija”. Serija Ekonomika, 21, 52- 55 (in Ukr.).
 9. Mescheryakov А. А., 2009. Effect of foreign capital in Ukraine’s banking system and ways to improve the competitiveness of domestic banks. Visnyk Akademii’ mytnoi’ sluzhby Ukrai’ny, 2, 30 – 34 (in Ukr.).
 10. Abramovska А., 2013. Banking EU: concepts and principles. Jurydychnyj visnyk nacional’nogo universytetu “Odes’ka jurydychna akademija”, 4, 175 – 179 (in Ukr.).
 11. 1 European Bank for Reconstruction and Development. Materials of official web-server. Retrieved from http://www.ebrd.com/.
 12. Bank “Kedr”. Materials of official web-server. Retrieved from http://www.kedr.gr/ru/ (in Rus.).

 

 

 

Dušan ČURILA

ZMLUVNÁ POKUTA V OBCHODNÝCH ZÁVÄZKOVÝCH VZŤAHOCH

Abstrakt

Zmluvná pokuta predstavuje veľmi obľúbený a efektívny zmluvný nástroj zabezpečenia záväzkov v rámci slovenského obchodného práva. Plní najmä preventívnu, sankčnú a reparačnú funkciu. V tomto článku sa autor zaoberá základnou právnou úpravou zmluvnej pokuty v Obchodnom a Občianskom zákonníku, porovnáva právne pravidlá v oboch zákonoch a zaoberá sa základnými atribútmi zmluvnej pokuty ako súkromnoprávneho nástroja. V článku je venovaný takisto priestor moderačnému právu súdu a najčastejším chybám, ktoré vznikajú pri formulácii zmluvnej pokuty. Autor sa popri interpretácii jednotlivých ustanovení venuje aj rozhodovacej činnosti slovenských súdov v tejto oblasti.

 

Kľúčové slová: obchodné právo, zmluvná pokuta, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, rozhodovacia činnosť súdov, obchodné záväzkové vzťahy

 

Zoznam použitej literatúry

 ELIÁŠ, K., 2008. Smluvní pokuta. In: ELIÁŠ, Karel et al. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. sv.. Praha: Linde Praha, ISBN 9788072017.

OVEČKOVÁ, O., 2011. Zmluvná pokuta. 2. vyd. Bratislava: IURA EDITION. ISBN 9788080783860.

PATĚK, D., 2006. Smluvní pokuta v obchodních vztazích. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. ISBN 8071795380.

TINTĚRA, T., 2012. Smluvní pokuta v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Leges,. ISBN 9788087576274.

VOZÁR, J. in PATAKYOVÁ, M. a kol., 2013. Obchodný zákonník, Komentár. Praha: C.H.Beck. ISBN 9788089603121.

Rozsudok NS SR zo dňa 31.01.2008, sp. zn. 1 Obdo V 119/2005, dostupné na http://www.supcourt.gov.sk

Rozsudok NS SR zo dňa 20.01.2009, sp. zn. 4 Obo 210/2007, dostupné na http://www.supcourt.gov.sk

Uznesenie NS SR zo dňa 19.06.2012, sp. zn. 5 Obdo 24/2012, dostupné na http://www.supcourt.gov.sk

 

 

A. I. IGNATIEV

INCREASE FACTOR OF THE ENTERPRISE FUNCTIONING EFFICIENCY (Faktor zvyšovania výkonnosti podniku)

Abstrakt

Tento článok skúma podstatu kategórie “informačnej podpory” a súčastí informačnej podpory v systéme prvkov manažmentu. Požiadavky pre technológie riadenia, pracovné profily IT-špecialistov ako pracovníkov personálneho oddelenia a kompetencie komponentov informačnej podpory boli posúdené.

Kľúčové slová: informácie, systém riadenia, komunikácia, organizačná štruktúra riadenia, manažérske rozhodovanie na dosiahovanie cieľov.

Zoznam použitej literatúry

 1. Bosak I.P. Information support management: economic aspect / І.P.Bosak, E.M. Palyha // Regionalna ekonomika. – 2007. – № 4. – p. 193–195.
 2. Vasyurenko О.V. Business analysis of commercial banks: training manual / О.V. Vasyurenko, К.О. Volokhata – К.: Znannya, 2006. – 463 p.
 3. Georgiadi N.G.., Vilgutska R.B. Organisational structure of management as a part of management system [Digital resource] // Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua
 4. Meskon M.K. Management basics / М.K. Меskon, М. Аlbert, F. Khedouri; – М.: Delo, 1992. – 702 p.
 5. Оsovska G.V. Business management: training manual / G.V. Оsovska, О.А. Оsovskyi. – К.: Кondor, 2007.– 676 p.
 6. Petrenko S.М. Information support of internal economic system control: Monograph / Petrenko S.М. – Donetsk: DonNUET, 2007. – 290 с.
 7. Rulyev V.А. Мanagement: training manual / V.А. Rulyev, S.О. Gutkevich. – К.: Tsentr uchbovoi literatury, 2011. – 312 p.
 8. Rybalko О.М., Syomchenko V.V. Organisational structure transformation of automobile operating company management // Bulletin of Zaporizhzhya national university. Ekonomichni nauky. – 2010. – № 1(5). – p.49–52.
 9. Business management: organization economic aspect: monograph / edited by Doctor of Economics V.М. Nyzhnyk, Ph.D. in Economics, associate professor М.V. Nikolaichuk. – Khmelnytsky: KNU, 2010. – 389 p.
 10. Khmil F.І. Management basics: textbook / F.І. Khmil. – К.: Аkademvydav, 2005. – 608 p.
 11. Shegda А.V. Management: training manual / А.V. Shegda. – К.: «Znannya», КОО, 2002. – 58 3p.
 12. Cherep А.V. Business analysis: training manual / Cherep А.V. – К. : Коndor, 2005. – 160 p.
 13. Chumachenko М.G. Business analysis. Training manual / Chumachenko М.G. – Кyiv: КNЕU, 2001. – 540 p.

 

 

 

Recenzie

 

 

Marián AMBROZY

PODNIK A PODNIKANIE V. – UČENIE A RAST.- ŠTEFAN KASSAY