Pokyny pre autorov

Posted on by

Rukopisy prijíma redakcia Perspektívy – časopis o ekonomickom dianí, Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, e-mail: perspektivy@ismpo.sk.

Články uverejňujeme v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku; majú mať charakter zodpovedajúci tematickému zameraniu časopisu, ich názov má byť stručný a výstižný. K článku je potrebné priložiť: krátky abstrakt (8 – 10 riadkov, maximálne 150 slov) v anglickom a slovenskom, resp. českom jazyku, anglický pre-klad názvu príspevku, kľúčové slová a klasifikáciu JEL podľa <http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php>.

Príspevky sa predkladajú v elektronickej forme (e-mailom), textový editor Word pod operačným systémom Windows, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5. Požadujeme články s rozsahom max. 15 strán – vrátane príloh, hodnotiace recenzie – 4–5 strán, informatívne recenzie – 2–3 strany, správy – 3–5 strán.

Citovanie dokumentov je potrebné uvádzať metódou systému mena a dátumu (tzv. Harvardský systém). Poznámky, ktoré patria pod čiaru, číslujú sa poradovým číslom v texte. Podobne sa poradovými číslami v texte označujú tabuľky, obrázky, grafy a schémy. Grafy treba uviesť v programe Microsoft Excel, a to aj v prílohe vrátane podkladových údajov. Grafické časti rukopisu (tabuľky, schémy, obrázky, grafy, rovnice) nesmú byť naskenované. Matematické vzorce a výrazy majú byť napísané zreteľne a podľa zaužívaných zvyklostí s použitím elektronických vzorov.

Odvolania na literatúru v texte i pod grafickými prílohami sa uvádzajú takto: v zátvorke priezvisko autora, rok vydania; ak zdroj nemá autora, uvádza sa v zátvorke inštitúcia a rok vydania. Zoznam použitej literatúry s úplnými bibliografickými údajmi sa uvádza na konci článku v abecednom zoradení. Príspevky sa predkladajú na posúdenie v anonymnom, náročnom recenznom konaní. O prijatí alebo neprijatí príspevku rozhoduje redakčná rada časopisu na základe recenzného posudku.

Autor uvádza tiež presnú adresu pracoviska, svoje tituly, e-mailovú adresu. Príspevky nie sú honorované. Neuverejnené príspevky vraciame na požiadanie.

ŠABLÓNA PRE PÍSANIE PRÍSPEVKOV (.doc)